PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako lider Konsorcjum obejmującego Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie, realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. „REGIOGMINA - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”.

W ramach projektu Szkoła Główna Handlowa zrealizuje badanie ankietowe małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim pod kątem istniejących instrumentów wsparcia oraz deficytów w tym zakresie. W efekcie badania oraz projektu mają szansę powstać nowe rodzaje instrumentów wsparcia oraz ich wdrożenie pilotażowe w naszym województwie. Badanie planowane jest
w okresie listopad – grudzień 2019, a udział w nim dla przedsiębiorcy zajmuje około 10 min. Członkowie Zespołu Badawczego zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie trwania badania i będą gromadzić jedynie informacje bezpośrednio związane z badaniem.

Licząc na zrozumienie i przychylność z Państwa strony zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie badania i współpracę z zespołem SGH oraz udostępnienie niezbędnych informacji związanych z przedmiotem analizy.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie ankiety  https://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/186866?lang=pl